Local Storage seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Local Storage in your browser.

Gratis pakking for bestillinger over 1000 kr
Velg din tid for å hente dine varer

Kjøpsvilkår

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell. motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning. Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

 

2. Partene

Selger er:

Mathent.se,

Nordbyshoppingcenter Östra, 45270 Strömstad,

E-mail: info@mathent.se

Tlf: +46 (0)107471099,

Orgnr: 556353-3453

og betegnes i det følgende som  selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som  kjøper/kjøperen.

 

3. Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

 

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

 

5. Betalingen

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

 

6. Henting

Levering er skjedd når kjøperen, eller hens representant, har overtatt produktene.

 

7. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når hen, eller hens representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.

 

8. Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.

Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.

Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det

foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til hen har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt  tilbake.

 

9. Forsinkelse og manglende levering - kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

Oppfyllelse

Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om hen venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

Erstatning

Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

 

10. Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at hen vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

 

11. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse

Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom hen venter urimelig lenge med å fremme kravet.

 

12. Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.

 

13. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfeller.

 

14. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med konsumentverket for mekling. Konsumentverket er tilgjengelig  på  telefon 0721 423300  eller konsumentverket@konsumentverket.se  .

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

 

15. Hvor kan jeg hente varene?

Du kan hente varene hos Mathent på Nordby Shoppingcenter.

 

16. Tilkommer det en plukkavgift på Mathent?

Det er gratis å hente varene hos Mathent dersom du handler for over kr 1000.
Handler du for under kr 1000 er prisen kr 49.

 

17. Hvor henter jeg i butikken?

Butikken er tydelig merket via inngang ved Nordby Supermarket, ved siden av Apotek Svanen.

 

18. Bestilling

Det som står beskrevet i dette avsnittet gjelder for alle kunder i Mathents Nettbutikk.

Bestilling gjøres gjennom nettstedet Mathent.se senest ved midnatt før varene skal hentes eller leveres. Kunden velger i bestillingsløsningen om det skal plukkes erstatningsvarer ved utsolgtsituasjoner. Etter fullført bestilling blir bestillingsbekreftelse sendt til kundens oppgitte e-postadresse. Bekreftet bestilling kan kanselleres før ordren låses ved midnatt dagen før levering, avhengig av valgt leveringsgebyr, etter dette er ordren bindende. 

Mathent Nettbutikk følger gjeldende lover og regler ved utsalg av aldersbestemte varer. Ved kjøp av aldersbestemte varer skal kunden være over 18 år. Det vil bli utført legitimasjonskontroll ved utlevering av alkohol, tobakk og legemidler. Ved legitimasjonskontroll vil kontrolløren lagre noe informasjon om kunden og dens legitimasjon; som feks kontrollnummer på bankkort og førerkortnummer på førerkort. Dette lagres og slettes i henhold til gjeldende personopplysningslover, og brukes ved en eventuell kontroll utført av Sveriges Län. Hensikten med denne typen etterkontroller, er å påse at Mathent til enhver tid følger gjeldende lover og regler hva gjelder salg og utlevering av alkohol/tobakk på nett. Ved kjøp av legemidler er det er kun tillatt å kjøpe én pakning av samme virkestoff per kunde. Unntaket er når man kjøper 2 pakker med samme virkestoff, men der en er beregnet på bruk til voksne, mens den andre er beregnet til barn.

Mathent er godkjent av Läkemedelvärket til å selge reseptfrie legemidler over nett.

 

19. Priser og betaling

Alle priser i Mathents nettbutikk er oppgitt inkludert merverdiavgift med mindre annet er opplyst. Kunden mottar spesifisert oppstilling over kostnader ved bestillingsbekreftelsen. Den totale kjøpesummen inkluderer alle kostnader forbundet med kjøpet, inkludert pakking, frakt, utlevering, poser m.m. Prisene er de samme som i butikk, ved avvik får kundene den beste prisen. Det vil si at hvis en vare har gått opp i pris fra bestillingstidspunkt til hentetidspunkt vil kundene alltid få laveste pris, dette gjelder også tilbudsvarer.

Dersom kunden oppdaterer en allerede bekreftet ordre, vil prisene bli beregnet på nytt, og oppdateringstidspunktet blir regnes som bestillingstidspunkt. Tilbud som da var gyldige på det opprinnelige tidspunktet for ordrebekreftelse, men som ved oppdateringstidspunkt er utløpt, vil da falle bort.

Kunden betaler ved bruk av bank- eller kredittkort via Mathents nettbutikk. Den totale kjøpesummen blir reservert på kortet ved bestilling med et lite påslag på for å ta høyde for eventuelle avvik knyttet til vektvarer. Betalingskortet blir belastet med korrekt kjøpesum når varene er ferdig plukket, og denne summen er aldri høyere enn reservert beløp. Dersom en kunde legger inn en ordre, for deretter å kansellere denne igjen, vil det likevel bli reservert et beløp på kundens konto. Dette kanselleres av Mathents Nettbutikk med en gang, men kunden kan oppleve at beløpet er reservert på kontoen litt lenger. Hvor lenge en reservasjon varer er avhengig av kortutsteder, men normalt er mellom 1 til 3 virkedager.

Dersom varen er oppgitt med pris pr kilo, eller annet volummål, vil det bli angitt en estimert pris ved ordrebekreftelse. Den faktiske prisen blir først beregnet i det varene blir plukket, og det er denne prisen kunden blir belastet. Avvik i estimert pris og faktisk pris er omtalt i avsnittet over, ref prispåslag.

 

20. Levering og forsinkelse

Ved henting av varer i butikk.

Kunden har valgt å hente varer i butikk, kundens bestilling utleveres ved Mathent som avtalt på bestillingstidspunktet, og i det tidsrommet som er angitt på bestillingsbekreftelsen. Alle varer pakkes fysisk i butikk og det er derfor ikke mulig å endre hentested. Kunden vil få en sms når varene er pakket og klare for henting. Når en ordre er ferdig plukket, får kjøper en e-post inneholdende en faktura, som også viser varer som er restet eller erstattet. Risikoen for varene går over til kunden ved utlevering. Risikoen for varene går over til kunden ved utlevering.

Ved forsinkelser vil Mathent varsle kunden så fort Mathent har kunnskap om det. Ved manglende henting vil Mathent prøve å kontakte kunden. Mathent tar ikke ansvar for forringet eller redusert kvalitet og/eller holdbarhet på varer som ikke blir hentet innen det opprinnelig bestilte hentetidspunkt.

Dersom det er bestilt aldersbestemte varer som apoteksvarer skal det utføres legitimasjonskontroll ved utlevering av varer.

 

21. Uavhentede og returnerte bestillinger

Dersom bestillingen ikke blir hentet blir kunden belastet for varene som er bestilt.

 

22. Kundens plikter

Alle kunder er ansvarlig for kjøp som gjøres i Mathents Nettbutikk. Varehenting skal skje på avtalt sted til avtalt tid. Det er kundens ansvar å kontrollere mottatte varer.

 

23. Ekstraordinære forhold

Mathent er kun ansvarlig for tap av varen dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis Mathent kan vise at mangelen skyldes forhold utenfor Mathents kontroll, og som Mathent ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.

Mathent er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Mathent sin side. Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 21. juni 2002 nr. 34.

 

24. Force majeure

Er Mathent forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet som når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valutarestriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Mathent fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

 

25. Forbehold

Mathent forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen. Eventuelle endringer i salgs- og kundebetingelser vil bli kunngjort og gjort gjeldende fra tidspunkt som følger av kunngjøringen. Brukeren er selv ansvarlig for å følge de til enhver tide gjeldende salgs- og kundebetingelser.

Med forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at Mathent ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk eller annen markedsføring. Dersom dette forekommer har kjøper rett til å avstå fra bestillingen.

Informasjon oppgitt om produktene i henhold til Matinformasjonsforordningen EU 1169/2011, slik som næringsinnhold, ingredienser, allergener m.m. er levert av den enkelte produsent. Mathent er ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i den oppgitte informasjonen. Merk at all allergeninformasjon må brukes med varsomhet og kun forstås som veiledende. Den som tilbereder eller serverer mat til en allergiker må alltid lese varens/pakningens ingrediensliste nøye.

Bilder brukt på sidene våre er illustrative og kan avvike fra varens faktiske utseende.

 

26. Behandling av personopplysninger

All informasjon om deg som kunde blir behandlet i henhold til lovverket og retningslinjer. Kunder kan på forespørsel få innsyn i den informasjon som er registrert om seg etter denne avtale, samt kreve eventuelle feil rettet. Ved ønske om sletting av personopplysninger, kontakt Mathent via mail.

 

27. Nyhetsbrev og kommunikasjon

Mathent forbeholder seg retten til å kommunisere med kunden rundt det som gjelder en spesifikk ordre. Eksempler på dette er ordrebekreftelse på epost, og sms med informasjon om levering.

 

28. Copyright

Mathent med logo er et registrert varemerke av Grensemat AB

Alt innhold på disse nettsidene er Grensemat AB eller underleverandør av nevntes eiendom og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. oppskrifter med bilder, omtale av produktene og vekt, bilder/grafikk, design, typografi og layout og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra Grensemat AB.

 

29. Har du opplevd en feil? Her finner du svarene om du har fått feil vare, sen levering, dårlig vare eller ønsker å gi oss en tilbakemelding om din opplevelse.

Jeg har fått en dårlig vare, hvordan reklamerer jeg?

Vi beklager at du fikk dårlig vare! For å reklamere er det beste at du kontakter oss via e-post, chat eller telefon. Chatten vår er tilgjengelig i åpningstidene til kundeservice, her får du rask hjelp.

Du kan også ta kontakt via epost info@mathent.se , eller ringe kundeservice på telefon: +46 (0) 107471099

 

Hva er 100% fornøyd garanti? 

Det betyr at dersom du ikke er 100% fornøyd med en vare, så vil du selvfølgelig få pengene tilbake.
Pengene du har betalt for dette vil da tilbakeføres til deg.
Refusjon: Hvordan får jeg pengene tilbake for varen jeg ikke er fornøyd med?

Vår kundeservice vil tilbakeføre pengene til deg på samme måte som du betalte, enten det var med kreditt- eller debetkort.

Har du hatt en dårlig opplevelse (levering, pakke etc) eller ønsker å gi oss en tilbakemelding? 

Beklager så mye! Ta kontakt via epost info@mathent.se , eller ring kundeservice på telefon: +46 (0) 107471099, så løser vi dette så godt vi kan.

 

Hvorfor trenger jeg å signere kjøpet mitt?

Fra 14. september 2019 må flere kortbetalinger signeres med kortholderens kundesignatur. De nye reglene som trådte i kraft, 3D Secure 2.0, har som mål å øke sikkerheten ved kortbetalinger og støtter sterk kundeautentisering (SCA).
Dette betyr at kortbetalingene dine kanskje må signeres med kortholderens kundesignatur (f.eks. Via BankID eller SMS-kode).

 

Når blir pengene trukket fra kontoen min?

Når du betaler med kort eller Klarna, reserveres bestillingsbeløpet umiddelbart og trekkes definitivt fra kontoen din bare på leveringsdagen. Ved bestilling sjekker vi at kortet ditt er gyldig og at bestillingsbeløpet er reservert. Pengene blir deretter igjen på kontoen din, men kan ikke brukes.

Når vi har hentet bestillingen din på leveringsdatoen, vil en endelig bestilling bli sendt til banken som vil foreta den endelige betalingen. Normalt skjer det innen fem dager, men kan variere avhengig av hvilken bank du har.

Når vi har hentet bestillingen din på leveringsdatoen, vil refusjon av differansen bli gjort hvis bestillingsbeløpet var lavere enn ved bestilling. Normalt skjer det innen fem dager, men kan variere avhengig av hvilken bank du har.

 

Hvordan plukkes og håndteres bestillingen min?

Det er vårt personale som nøye velger, plukker og pakker varene dine i butikken. Varene lagres deretter nøye til du mottar bestillingen. Personalet har kunnskap og erfaring både om valg av mat og emballasje av varer, og vi har de samme kravene til mathåndtering som i annen håndtering av varer i butikken.

 

Hvordan og når kan jeg kansellere bestillingen min?

Hvis du trenger å kansellere en bestilling, kontakt butikken.


Hva gjør jeg hvis jeg vil klage?

Hvis du er misfornøyd med bestillingen din, ber vi deg om å kontakte Mathent i første omgang. Hvis du og butikken ikke er enige, kan du henvende deg til EU-kommisjonens online tvisteløsningsplattform http://ec.europa.eu/odr eller direkte til Generalklagenemnda (ARN), rute 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se . Mathent deltar i tvisteløsning og følger ARNs anbefalinger.

 

Hva skjer hvis prisen på en vare endres?

Det er prisene på bestillingstidspunktet som gjelder når du betaler. Hver gang du endrer bestillingen din, teller dette som en oppdatering av bestillingen din, og prisene kan bli justert. Prisen for hele handlekurven blir deretter justert til prisene som gjelder på det tidspunktet du foretar endringen.

 

Kan en annen person hente bestillingen min?

Ja, du kan velge hvem som skal hente bestillingen din ved å varsle butikken når du velger leveringsmåte eller ringe Mathent på forhånd. Det er viktig at personen som henter ordren tar med en ordrebekreftelse og viser identifikasjon i tilfelle aldersbehov. Ta med både din og bestillers ID ved henting.

 

Effekt av utøvd angrerett

Hvis du trekker deg fra denne avtalen, vil vi refundere alle betalinger vi har mottatt fra deg angående produktene dekket av angreretten. Refusjonen vil bli gjort uten unødig forsinkelse, og i alle fall senest 14 dager fra den dagen vi fikk beskjed om din beslutning om å trekke deg fra avtalen om de angrede produktene. Vi bruker samme betalingsmåte for refusjonen som du har brukt til den første forretningsbegivenheten, med mindre du uttrykkelig har avtalt oss med noe annet. I alle fall vil refusjonen ikke koste deg noe.


Klage

Hvis kunden er forbruker og som i henhold til bestemmelsene i forbrukerkjøpsloven (SFS 1990: 932) (“KKL”) er en mangel i et produkt, har kunden rett til å klage på grunn av mangelen. Klager må komme så snart som mulig etter at feilen ble oppdaget til Mathent, og kunden må kunne presentere følgende informasjon og dokumentasjon:
Vare
Bestillingsdato
Årsak til klagen / feilen
E-post eller telefonnummer til kunden
Kvittering (på forespørsel)
Kontaktinformasjon for Mathents kundeservice finner du øverst på siden.
Mathents ansvar er i alle tilfeller begrenset til verdien av varene som belastes kunden og leveringsgebyret eller den forholdsmessige delen av dem.
Kunden har rett til å henvende seg til Generalklagenemnda i tilfelle en tvist. Mathent forplikter seg til å følge Generalklagenemndens anbefalinger angående saker som er henvist der.

 

Jeg har ikke mottatt ordrebekreftelsen. Hva gjør jeg da?

Det første du kan gjøre er å sjekke om e-posten har havnet i søppelposten din. Hvis du ikke finner en ordrebekreftelse der, kan du kontakte vår kundeservice som vil hjelpe deg via telefonnummer +46 (0) 10747 10 99.

 

Hvordan betaler jeg?

Du betaler med bank- eller kredittkort.

 

Kortbetaling

Når du betaler med kort, håndteres kjøpet ditt sikkert av vår betalingsleverandør. Vær oppmerksom på at du kun kan betale med debetkort utstedt i Norden.

 

Hvordan vet jeg om en vare er på lager?

Kontakt butikken vår for spørsmål om sortiment og lagerstatus. Du finner e-post og telefonnummer under Kundeservice og Kontakt Oss.

Hvis en vare ikke er på lager, vil butikken erstatte den med en tilsvarende vare. Du kan velge bort erstatningsartikler i handlekurven.

 

Hva skjer hvis en vare jeg har bestilt, er utsolgt?

Hvis en vare du bestilte er utsolgt, erstatter vi den i butikken med en tilsvarende vare (erstatningsvare). Skulle prisen på erstatningsvaren være høyere enn prisen på varen du bestilte, er vi i butikken ansvarlige for forskjellen. Hvis prisen på erstatningsvaren er lavere, betaler du den lavere prisen.

Hvis du ikke godtar erstatningsvarer, kan du merke dette for hvert enkelt produkt i handlekurven.

 

Hvordan har den omtrentlige vekten for vektprodukter blitt produsert?

Den omtrentlige vekten er vekten som produktet vanligvis veier i gjennomsnitt. Den brukes på varer som kjøtt, fisk, frukt og grønnsaker, da en spesifikk vekt ikke kan garanteres, siden størrelsen varierer fra produkt til produkt.

Den omtrentlige vekten skal hjelpe deg med å få en ide om størrelsen på produktet, og når du betaler, brukes den omtrentlige vekten for å kunne reservere et beløp før produktet plukkes og betales for. Når varen din blir plukket og veid, betaler du det produktet faktisk veier.

 

Hva betyr opprinnelsen til mat?

Dette betyr at hvis produktet ble dyrket / avlet / fanget i ett land, men bearbeidet / bearbeidet til sluttproduktet i et annet land, er opprinnelseslandet det sistnevnte landet. Det første landet betraktes herved som "opprinnelsessted", men er oftere angitt med begrepene "avlet i ...", "dyrket i ..." eller lignende.

Mathent har som ambisjon å alltid gi deg riktig informasjon. Mindre endringer i innholdet i produktene kan forekomme over tid, og vi ber deg derfor alltid sjekke informasjonen om opprinnelsesland på produktemballasjen før bruk.

For frukt og grønnsaker der opprinnelsen kan variere, er opprinnelseslandene som gjelder på hver produktside oppgitt.

 

Hvorfor har ikke alle produktene en liste over ingredienser?

Det er produkter som bare består av en ingrediens, for eksempel en frukt eller et kjøttprodukt. Denne typen produkter mangler et næringsdeklarasjon / ingrediensliste fordi det ikke er nødvendig.

 

Produktet inneholder "spor av nøtter". Hvordan vet jeg hvilke nøtter det er?

Med "nøtter" kan menes alle forskjellige typer nøtter. Siden våren 2016 er ikke matleverandører lenger pålagt å oppgi hva slags nøtt et produkt kan inneholde spor av. Dette betyr at du for å finne ut nøyaktig hvilke nøtter som er ment, må kontakte leverandøren / produsenten av produktet.

 

Hvordan kan et produkt kalles alkoholfritt når det inneholder en viss prosentandel alkohol?

En drink er klassifisert som alkoholfri hvis den har et maksimalt alkoholinnhold på 0,7%.

 

Hva betyr det at et produkt har blitt pakket i en beskyttet atmosfære?

Noen varer er pakket i en såkalt beskyttende atmosfære. Denne typen håndtering av varene betyr at de har lengre holdbarhet. Det er fortsatt viktig å håndtere varene på samme måte som du gjør med vanlige varer.

Du bør fortsette å oppbevare varene ved riktig temperatur og tilberede dem med god mathygiene og riktig indre temperatur, for å unngå bakterier i sluttproduktet.


Hvor ser jeg bestillingen min?

For å se bestillingen din, må du være logget inn, og den vil da bli funnet under Mine bestillinger i menyen til venstre. Her kan du også se dine tidligere bestillinger.

1. Avtalet

Avtalet består av dessa försäljningsvillkor, information som ges i orderlösningen och eventuellt speciellt överenskomna villkor. I händelse av någon konflikt mellan informationen kommer det som särskilt överenskommits mellan parterna att gälla, så länge det inte strider mot obligatorisk lagstiftning. Avtalet kommer också att kompletteras med relevanta lagbestämmelser som reglerar köp av varor mellan företag och konsumenter.

 

2. Parterna

Säljaren är Mathent.se

Nordbyshoppingcenter Östra, 45270 Strömstad,

E-mail: info@mathent.se,

Tlf: +46 (0)107471099

Orgnr:556353-3453

och kallas nedan säljaren / säljaren.

Köparen är den konsument som gör beställningen och kallas nedan köparen / köparen.

 

3. Pris

Det angivna priset för varorna och tjänsterna är det totala pris som köparen måste betala. I detta pris ingår alla skatter och extra kostnader. Ytterligare kostnader som säljaren innan köpet inte har informerat om ska köparen inte stå för.

 

4. Att ingå ett avtal

Avtalet är bindande för båda parter när köparen har skickat sin beställning till säljaren.

Avtalet är dock inte bindande om det har uppstått skriv- eller skrivfel i säljarens erbjudande i beställningslösningen i webbutiken eller i köparens beställning, och motparten insåg eller borde ha insett att ett sådant fel existerade.

 

5. Betalningar

Säljaren kan kräva betalning för artikeln från det att den skickas från säljaren till köparen.

Om köparen använder ett kreditkort eller betalkort när hen betalar kan säljaren reservera inköpspriset på kortet vid beställning. Kortet debiteras samma dag som varan skickas.

 

6. Pickup

Leverans sker när köparen, eller hens representant, har tagit över produkterna.

 

7. Föremålets risk

Risken för varorna övergår till köparen när hen eller hens representant har fått varorna levererade i enlighet med punkt 6.

 

8. Ångerrätt

Om inte avtalet är undantaget från ångerrätten, kan köparen häva köpet av föremålet i enlighet med lagen om ångerrätt.

Köparen måste meddela säljaren om användningen av ångerrätten inom 14 dagar efter det att tidsfristen börjar löpa. Tidsfristen inkluderar alla kalenderdagar. Om tidsfristen slutar på en lördag, helgdag eller helgdag förlängs tidsfristen till närmaste arbetsdag.

Avbokningsfristen anses uppfylld om meddelandet skickas innan tidsfristen löper ut. Köparen har bevisbördan för att ångerrätten har utnyttjats och anmälan bör därför göras skriftligt (ångerrätt, e-post eller brev).

Avbokningsperioden börjar löpa:

När du köper enskilda föremål löper annulleringsperioden från dagen efter det att varan mottagits.

Om ett abonnemang säljs, eller om avtalet innebär regelbunden leverans av identiska varor, löper tidsfristen från dagen efter det att den första leveransen har mottagits.

Om köpet består av flera leveranser löper annulleringsperioden från dagen efter det att den senaste leveransen har mottagits.
Ångerfristen förlängs till 12 månader efter utgången av den ursprungliga tidsfristen om säljaren inte anger innan avtalet ingås att det finns en ångerrätt och ett standardiserat återkallningsformulär. Detsamma gäller vid brist på information om villkor, tidsfrister och förfaranden för att använda ångerrätten. Om näringsidkaren tillhandahåller informationen under dessa 12 månader förfaller annulleringsperioden fortfarande 14 dagar efter den dag då köparen fick informationen.

När du använder ångerrätten måste varan returneras till säljaren utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar från meddelande om användning av ångerrätten har givits. Köparen täcker de direkta kostnaderna för att returnera artikeln, såvida inte annat avtalats eller säljaren har underlåtit att ange att köparen kommer att täcka returkostnaderna. Säljaren kan inte sätta en avgift för köparens användning av ångerrätten.

Köparen kan prova eller testa föremålet på ett ansvarsfullt sätt för att bestämma artikelns beskaffenhet, egenskaper och funktion utan att ångerrätten upphör att gälla. Om testning eller testning av artikeln går utöver vad som är motiverat och nödvändigt, kan köparen vara ansvarig för varje reducerat värde på artikeln.

Säljaren är skyldig att återbetala köpeskillingen till köparen utan onödigt dröjsmål, och senast 14 dagar från säljaren underrättades köparens beslut att utöva ångerrätten. Säljaren har rätt att hålla tillbaka betalningen tills hen har mottagit varorna från köparen, eller tills köparen har lämnat in dokumentation på att varorna har returnerats.

 

9. Fördröjning och bristande leverans - köparens rättigheter och tidsfrist för rapportering av fordringar

Om säljaren inte levererar varorna eller levererar dem för sent i enlighet med avtalet mellan parterna, och detta inte beror på köparen eller villkoren på köparens sida, kan köparen enligt reglerna i kapitel 5 i Konsumentköpslagen, hålla inne köpeskillingen. / Eller kräva ersättning från säljaren.

I händelse av ett anspråk på fallissemangsrättigheter bör meddelandet av bevisningsskäl vara skriftligt (t.ex. e-post).

Uppfyllelse

Köparen kan behålla köpet och kräva att säljaren uppfyller det. Köparen får dock inte kräva uppfyllelse om det finns ett hinder som säljaren inte kan övervinna, eller om fullgörandet kommer att medföra ett så stort besvär eller kostnad för säljaren att det är i betydande oproportion till köparens intresse av att säljaren uppfyller. Om svårigheterna försvinner inom rimlig tid kan köparen ändå kräva uppfyllelse.

Köparen förlorar sin rätt att kräva fullgörande om hen väntar orimligt länge på att framföra kravet.

Hävning

Om säljaren inte levererar varorna vid leveransen, ska köparen uppmuntra säljaren att leverera inom en rimlig ytterligare tidsfrist för fullgörande. Om säljaren inte levererar varan inom den extra tidsfristen kan köparen häva köpet.

Köparen kan dock avbryta köpet omedelbart om säljaren vägrar att leverera varan. Detsamma gäller om leverans vid överenskommen tid var avgörande för avtalets ingående, eller om köparen har meddelat säljaren att leveranstidpunkten är avgörande.

Om varan levereras efter den ytterligare tidsfrist som konsumenten har ställt in eller efter den leveranstid som var avgörande för avtalets ingående, måste anspråk på annullering göras inom rimlig tid efter det att köparen fick kännedom om leveransen.

Ersättning

Köparen kan kräva ersättning för en liten förlust på grund av förseningen. Detta gäller dock inte om säljaren bevisar att förseningen beror på ett hinder utanför säljarens kontroll som inte rimligen kunde ha beaktats vid tidpunkten för avtalet, undvikits eller övervunnit konsekvenserna av.

 

10. Felaktig situation - köparens rättigheter och tidsfrist för klagomål

Om det finns en defekt artikel måste köparen inom rimlig tid efter det att den upptäcktes eller borde ha upptäckts meddela säljaren att hen kommer att åberopa felet. Köparen har alltid klagat i tid om det händer inom två månader från defekten upptäcktes eller borde ha upptäckts. Klagomål kan göras senast två år efter att köparen tog över varan. Om produkten eller delar av den är avsedda att vara betydligt längre än två år är klagomålsfristen fem år.

Om varan har en defekt och detta inte beror på köparen eller omständigheter på köparens sida, kan köparen, i enlighet med reglerna i konsumentköplagen, kapitel 6, hålla inne köpeskillingen, välja mellan korrigering och åter- leverans, prissänkning av efterfrågan, avtalets uppsägning och / eller säljaren.

Klagomål till säljaren ska göras skriftligen.

Korrigering eller återleverans

Köparen kan välja mellan att göra anspråk på felet eller korrigera leveransen av liknande föremål. Säljaren kan ändå motsätta sig köparens anspråk om genomförandet av anspråket är omöjligt eller säljaren orsakar orimliga kostnader. Korrigering eller återleverans måste göras inom rimlig tid. Säljaren har i princip inte rätt att göra mer än två korrigerande försök för samma fel.

Prisreduktion

Köparen kan kräva en lämplig prisreduktion om varan inte korrigeras eller returneras. Detta innebär att förhållandet mellan reducerat och överenskommet pris motsvarar förhållandet mellan artikelns värde i defekt och avtalsmässigt skick. Om det finns särskilda skäl till det, kan prisreduktionen istället ställas till defektens betydelse för köparen.

Hävning

Om varan inte har reparerats eller returnerats kan köparen också annullera köpet när bristen inte är obetydlig.

 

11. Säljarens rättigheter i händelse av köparens fallissemang

Om köparen inte betalar eller fullgör de andra skyldigheterna enligt avtalet eller lagen, och detta inte beror på säljaren eller omständigheterna från säljarens sida, kan säljaren enligt reglerna i konsumentköpslagen kapitel 9 hålla inne artikeln, kräva fullgörande av avtalet, kräva uppsägning av avtalet och kräva ersättning från köparen. Säljaren kommer också, beroende på omständigheterna, att kunna kräva ränta i händelse av sen betalning, avgiftsavgift och en skälig avgift för icke insamlade varor.

Uppfyllelse

Säljaren kan behålla köpet och kräva att köparen betalar köpeskillingen. Om varan inte levereras förlorar säljaren sin rätt om hen väntar orimligt länge på att fördröja anspråket.

Oavhämtade varor

Om köparen inte samlar in sina varor kommer beloppet att debiteras i sin helhet.

 

12. Garanti

Garanti från säljaren eller tillverkaren ger köparen rättigheter utöver de som köparen redan har enligt obligatorisk lagstiftning. En garanti innebär således inga begränsningar för köparens rätt att klaga och anspråk i händelse av försening eller brister enligt punkterna 9 och 10.

 

13. Personlig information

Den person som ansvarar för behandlingen av insamlade personuppgifter är säljaren. Om inte köparen samtycker till något annat får säljaren, i enlighet med personuppgiftslagen, endast samla in och lagra de personuppgifter som är nödvändiga för att säljaren ska kunna fullgöra skyldigheterna enligt avtalet. Köparens personliga information kommer endast att lämnas ut till andra om det är nödvändigt för säljaren att genomföra avtalet med köparen, eller i lagstadgade fall.

 

14. Konfliktlösning

Klagomål riktas till säljaren inom rimlig tid, jfr punkt 9 och 10. Parterna ska försöka lösa eventuella tvister i minnet. Om detta inte lyckas kan köparen kontakta konsumentrådet för medling. Konsumentrådet finns tillgängligt på telefon 0721 423300 eller konsumentverket@konsumentverket.se .

Europeiska kommissionens klagomålsportal kan också användas om du vill lämna in ett klagomål. Detta är särskilt relevant om du är en konsument som är bosatt i ett annat EU-land. Klagomålet lämnas in här: http://ec.europa.eu/odr.

 

15. Var kan jag hämta varorna?

Du kan hämta varorna i Mathent på Nordby Shoppingcenter.

 

16. Tilkommer det en plockavgift på Mathent ?

Det är gratis att hämta varorna i butiken om du handlar för mer än 1 000 NOK.
Om du handlar för mindre än 1 000 NOK är priset 49 NOK.


17. Var hämtar jag i butiken?

Butiken är tydligt märkt via ingången vid Nordby Supermarket, bredvid Apotek Svanen.

 

18. Beställning

Det som beskrivs i detta avsnitt gäller alla kunder i Mathent's webbutik.

Beställningen sker via webbplatsen Mathent.se senast vid midnatt innan varorna ska hämtas eller levereras. I beställningslösningen väljer kunden att hämta utbytesvaror i sålda situationer. Efter att beställningen har slutförts skickas orderbekräftelsen till kundens angivna e-postadress. Bekräftad beställning kan annulleras innan beställningen låses vid midnatt dagen före leverans, beroende på vald leveransavgift, efter detta är beställningen bindande.

Mathent webbutik följer gällande lagar och regler när man säljer åldersspecifika varor. När du köper åldersspecifika varor måste kunden vara över 18 år. Inloggningsuppgifter kommer att kontrolleras vid utdelning av alkohol, tobak och läkemedel. Under identitetskontroller kommer inspektören att lagra viss information om kunden och dess identifikation. till exempel kontrollnummer på bankkort och körkortnummer på körkort. Detta lagras och raderas i enlighet med gällande personuppgiftslagar och används i alla kontroller som utförs av Sveriges Län. Syftet med denna typ av uppföljningskontroll är att se till att Mathent hela tiden följer gällande lagar och regler för försäljning och distribution av alkohol / tobak online. Vid köp av läkemedel är det endast tillåtet att köpa en förpackning med samma aktiva ingrediens per kund. Undantaget är när du köper 2 förpackningar med samma aktiva ingrediens, men där en är avsedd för användning av vuxna, medan den andra är avsedd för barn.

Mathent är godkänt av Läkemedelvärket för att sälja receptfria läkemedel online.

 

19. Priser och betalning

Alla priser i Mathents webbutik anges inklusive moms om inte annat anges. Kunden får en specificerad kostnadsredovisning för orderbekräftelsen. Den totala köpeskillingen inkluderar alla kostnader i samband med köpet, inklusive förpackning, frakt, leverans, väskor etc. Priserna är desamma som i butiken, vid avvikelser får kunderna det bästa priset. Detta innebär att om en vara har ökat i pris från beställningstidpunkten till tidpunkten för insamling, kommer kunder alltid att få det lägsta priset, detta gäller även för specialerbjudanden.

Om kunden uppdaterar en redan bekräftad beställning beräknas priserna om och uppdateringstiden räknas som beställningstiden. Erbjudanden som då var giltiga vid den ursprungliga tidpunkten för orderbekräftelse men som har löpt ut vid uppdateringstillfället upphör då att gälla.

Kunden betalar med bank eller kreditkort via Mathents webbutik. Den totala köpeskillingen reserveras på kortet vid beställning med en liten avgift för att ta hänsyn till eventuella avvikelser relaterade till vikter. Betalkortet kommer att debiteras med rätt inköpspris när varorna har plockats, och detta belopp är aldrig högre än det reserverade beloppet. Om en kund gör en beställning och sedan annullerar den igen kommer ett belopp fortfarande att reserveras på kundens konto. Detta annulleras av Mathents Nettbutikk omedelbart, men kunden kan upptäcka att beloppet är reserverat på kontot lite längre. Hur länge en bokning varar beror på kortutgivaren, men är vanligtvis mellan 1 och 3 arbetsdagar.

Om artikeln anges med pris per kilo eller annan volymmått kommer ett uppskattat pris att anges vid orderbekräftelse.
Det faktiska priset beräknas bara när varorna plockas, och det är detta pris kunden debiteras. Avvikelser i uppskattat pris och verkligt pris diskuteras i avsnittet ovan, ref pristillägg. 

 

20. Leverans och försening

När du hämtar varor i butiken

Vid hämtning av varor i butik.

Kunden har valt att hämta varor i butiken, kundens beställning levereras av Mathent enligt överenskommelse vid beställningstillfället, och inom den tid som anges på orderbekräftelsen. Alla varor är fysiskt packade i butiken och det går därför inte att ändra avhämtningsställe. Kunden får ett sms när varorna är packade och klara för hämtning. När en beställning är genomförd får köparen ett e-postmeddelande innehållande en faktura, som även visar varor som lämnats eller ersatts. Risken för varan övergår till kunden vid leverans. Risken för varan övergår till kunden vid leverans.

Vid förseningar kommer Mathent att meddela kunden så snart Mathent har kännedom om det. Vid utebliven hämtning kommer Mathent att försöka kontakta kunden. Mathent tar inte ansvar för försämrad eller försämrad kvalitet och/eller hållbarhet på varor som inte hämtas inom den ursprungligen beställda hämtningstiden.

Om åldersspecifika varor har beställts som apoteksvaror ska identifieringskontroll utföras vid leverans av varor.

 

21. Oavhämtade och returnerade beställningar

Om beställningen inte hämtas debiteras kunden för beställda artiklar.

 

22. Kundens uppgifter

Alla kunder ansvarar för inköp som görs i Mathent's webbutik. Varuhämtning måste ske på överenskommen plats vid överenskommen tid. Det är kundens ansvar att kontrollera mottagna varor.

 

23. Extraordinära omständigheter

Mathent är endast ansvarig för förlust av artikeln om fel eller fel har bevisats. Detta gäller dock inte om Mathent kan visa att bristen beror på omständigheter som ligger utanför Mathents kontroll, och som Mathent inte rimligen kunde förväntas undvika eller övervinna konsekvenserna av.

Mathent ansvarar inte för indirekta förluster till följd av brister såvida inte förlusten orsakas av grov vårdslöshet eller avsikt från Mathent sin sida. Vid konsumentköp kan villkoren inte vara sämre än villkoren i lagen, jfr. Konsumentköplagen av den 21 juni 2002 nr 34.

 

24. Force majeure

Är Mathent förhindrad från att leverera eller göra en obligatorisk återleverans eller blir en sådan leveransskyldighet orimligt betungande som ett resultat av en arbetstvist eller någon annan omständighet som när parterna inte kan kontrollera den, såsom eld, krig, mobilisering eller oförutsedd militär anrop av liknande omfattning, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, upplopp, brist på transportmedel, generell brist på varor, minskade leveranser av kraft samt brister eller förseningar i leveranser från underleverantörer eller tillverkare som ett resultat av sådana omständigheter som avses i detta avsnitt är Mathent undantaget från allt annat ansvar än i klagomål och krediterar det till det defekta föremålets tillhörande inköpspris.

 

25. Bokningar

Mathent förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor, inklusive till följd av ändringar i lagstiftningen. Eventuella förändringar i försäljnings- och kundvillkor kommer att meddelas och träder i kraft från och med den tidpunkt som följer efter tillkännagivandet. Användaren ansvarar för att följa gällande försäljnings- och kundvillkor.

Med förbehåll för skriv- / tryckfel, vilket kan innebära att Mathent kanske inte levererar i enlighet med informationen i vår webbutik eller annan marknadsföring. Om detta inträffar har köparen rätt att avstå från att beställa.

Information som tillhandahålls om produkterna i enlighet med livsmedelsinformationsförordningen EU 1169/2011, såsom näringsinnehåll, ingredienser, allergener etc. levereras av den enskilda tillverkaren. Mathent ansvarar inte för eventuella fel eller utelämnanden i informationen. Observera att all allergeninformation måste användas med försiktighet och endast är en vägledning. Den som förbereder eller serverar mat till en allergiker måste alltid läsa produkt- / förpackningsingredienslistan noggrant.

Bilder som används på våra sidor är illustrativa och kan skilja sig från artikelns faktiska utseende.

 

26. Behandling av personuppgifter

All information om dig som kund behandlas i enlighet med lagstiftningen och riktlinjerna. Kunder kan på begäran få tillgång till den information som registreras om sig själva enligt detta avtal, samt kräva att eventuella fel korrigeras.

 

27. Nyhetsbrev och kommunikation

Mathent förbehåller sig rätten att kommunicera med kunden angående en specifik beställning. Exempel på detta är orderbekräftelse via e-post och sms med information om leverans. Dessutom styr kundens samtycke till dialog som ges till Mathent vilken ytterligare kommunikation kunden får från Mathent. Dessa samtycken kan administreras på min webbplats på Mathent.se

 

28. Upphovsrätt

Mathent med logotyp är ett registrerat varumärke som tillhör Grensemat AB

Allt innehåll på dessa webbplatser är Grenseamt ​​AB eller en underleverantör av ovannämnda fastighet och skyddas av t.ex. copyright, marknadsföring och varumärkeslagar. Detta innebär att varumärken, företagsnamn, produktnamn, information om produkter, inklusive t.ex. recept med bilder, omnämnande av produkter och vikt, bilder / grafik, design, typografi och layout och annat innehåll på dessa webbplatser får i alla fall inte laddas ner, kopieras eller användas på något annat sätt utan att detta uttryckligen tillåts enligt obligatorisk lag eller genom uttryckligt skriftligt förhandsgodkännande från Grensemat AB.

 

29. Har du upplevt ett fel? Här hittar du svaren om du har fått fel artikel, sen leverans, dålig artikel eller vill ge oss feedback om din upplevelse.

Jag har fått en dålig artikel, hur reklamerar jag?

Vi beklagar att du fick en dålig vara! För att annonsera är det bäst att du kontaktar oss via e-post, chatt eller telefon. Vår chatt finns tillgänglig under öppettiderna för kundtjänst, här får du snabb hjälp.

Du kan även höra av dig via mail på info@mathent.se , eller ringa kundtjänst på telefon: +46 (0) 107471099

Vad är en 100% tillfredsställelsesgaranti?

Det betyder att om du inte är 100% nöjd med en artikel så får du naturligtvis tillbaka pengarna.
De pengar du har betalat för detta kommer sedan att returneras till dig.
Återbetalning: Hur får jag tillbaka pengarna för det föremål som jag inte är nöjd med?

Vår kundtjänst returnerar pengarna till dig på samma sätt som du betalade, oavsett om det var med kredit- eller bankkort.

Har du haft en dålig upplevelse (leverans, artiklar etc) eller vill ge oss feedback?

Vi beklagar! Kontakta oss via e-post på info@mathent.se , eller ring kundtjänst på telefon: +46 (0) 107471099, så löser vi detta så bra vi kan.Varför behöver jag signera mitt köp?

Från och med den 14 september 2019 kommer fler kortbetalningar behöva signeras med kortägarens kundsignatur. Det nya regelverket som trädet i kraft, 3D Secure 2.0, syftar till att öka säkerheten för kortbetalningar och stödjer stark kundautentisering (SCA).
Detta innebär att dina kortbetalningar kan behöva signeras med kortägarens kundsignatur (t.ex. via BankID eller SMS-kod).

 

När dras pengarna från mitt konto?

När du betalar med kort eller Klarna reserveras orderbeloppet direkt och dras definitivt från ditt konto först på leveransdagen. Vid reservationen kontrollerar vi att ditt kort är giltigt och orderbeloppet reserveras. Pengarna finns då kvar på ditt konto men går inte att disponera.

När vi plockat din order på leveransdagen skickas en definitivbokning till banken som genomför den slutgiltiga betalningen. I normala fall sker det inom fem dagar men kan variera beroende på vilken bank du har.

När vi plockat din order på leveransdagen sker en återbetalning av mellanskillnaden om orderbeloppet blev lägre än vid beställning. I normala fall sker det inom fem dagar men kan variera beroende på vilken bank du har.

 

Hur plockas och hanteras min order?

Det är vår personal som noggrant väljer, plockar och packar dina varor i butiken. Varorna förvaras sedan varsamt tills du mottager din order. Personalen har kunskap och erfarenhet om både urval av matvaror och packning av varor, och vi har samma krav på livsmedelshantering som i övrig hantering av varor i butiken.

 

Hur och när kan jag avboka min order?

Om du behöver avboka en order, kontakta butiken.

 

Vad gör jag om jag vill reklamera?

Om du är missnöjd med din beställning så ber vi dig att i första hand kontakta Mathent. Om du och butiken inte kommer överens kan du vända dig till den europeiska kommissionens online-plattform för tvistlösning http://ec.europa.eu/odr eller direkt till Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se. Mathent medverkar i tvistlösningsförandet och följer ARN:s rekommendationer.

 

Vad händer om priset på en vara ändras?

Det är priserna vid tidpunkten för din beställning som gäller vid betalning. Varje gång du ändrar din order räknas detta som en uppdatering av din beställning och priserna kan komma att justeras. Priset för hela varukorgen kommer då att anpassas till de priser som gäller vid den tidpunkt du genomför ändringen.

 

Kan en annan person hämta ut min order?

Ja, du kan välja vem som ska hämta din order genom att meddela butiken när du väljer leveranssätt eller ringa Mathent i förhand. Det är viktigt att personen som hämtar ut ordern har med sig orderbekräftelse och vid ålderskrav visa legitimation. Ta med båda din legitimation och beställars legitimation vid utlämning.

 

Verkan av utövad ångerrätt

Om du frånträder detta avtal kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig avseende de produkter som omfattas av ångerrätt. Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet avseende de ångrade produkterna. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något.

 

Reklamation

Om Kund är en konsument och det enligt bestämmelserna i Konsumentköplagen (SFS 1990:932) (”KKL”) är fel på en vara har Kund rätt att reklamera på grund av felet. Reklamation ska ske snarast efter att felet upptäcktes till Mathent och Kund ska kunna presentera följande uppgifter och underlag:

 • Vara

 • Beställningsdatum

 • Orsak till reklamationen/felet

 • E-post eller telefonnummer till Kund

 • Kvitto (på begäran)

Kontaktuppgifter till Mathents kundservice återfinns högst upp på sidan.

Mathent ansvar är i samtliga fall begränsat till varans värde såsom det belastat Kund samt leveransavgiften eller proportionerlig del därav.
Kund har rätt att vid tvist vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden. Mathent förbinder sig att följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer avseende ärenden som hänskjutits dit.

 

Jag har inte fått min orderbekräftelse, hur gör jag då?

Det första du kan göra är att kolla ifall mailet har hamnat i din skräppost. Hittar du ingen orderbekräftelse där kan du kontakta vår kundservice som hjälper dig via telefonnummer 010 747 10 99 

 

Hur betalar jag?

Du kan välja att betala med bank- eller kreditkort.

 

Kortbetalning

När du betalar med kort hanteras ditt köp säkert av vår betalningsleverantör. Observera att du endast kan betala med betalkort utfärdade i Norden.

 

Hur vet jag om en vara finns i lager?

Kontakta vår butik för frågor om sortiment och lagerstatus. Du hittar vår mail och telefonnummer under Kundservice & Kontakta Oss.

Om en vara inte finns i lager kommer butiken att ersätta den med en likvärdig vara. Du kan välja bort ersättningsvaror i din varukorg.

 

Vad händer om en vara jag beställt är slut?

Om en vara du beställt är slut ersätter vi i butiken den med en likvärdig vara (ersättningsvara). Skulle priset på ersättningsvaran vara högre än priset på den vara du beställt, står vi i butiken för mellanskillnaden. Är priset på ersättningsvaran lägre, så betalar du det lägre priset.

Om du inte godtar ersättningsvaror kan du markera detta för varje enskild produkt i varukorgen.

 

Hur har ca-vikten för viktvaror tagits fram?

Ca-vikten är den vikt som produkten i genomsnitt brukar väga. Den används på varor som kött, fisk och frukt & grönt då en specifik vikt inte kan garanteras eftersom storleken varierar från produkt till produkt.

Ca-vikten ska hjälpa dig att få en uppfattning om produktens storlek och vid betalning används ca-vikten för att kunna reservera ett belopp innan produkten plockas och betalas. När din vara plockas och vägs kommer du att betala det som produkten faktiskt väger.

 

Vad innebär ursprung för livsmedel?

Detta betyder att om produkten odlats/uppfötts/fångats i ett land, men bearbetats/behandlats till slutprodukt i ett annat land, är ursprungslandet det senare landet. Det första landet är härmed att betrakta som ”härkomstplats”, men anges vanligare med begreppen ”uppfötts i…”, ”odlad i…” eller liknande.

Mathent har ambitionen att alltid ge dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber dig därför alltid att kontrollera informationen om ursprungsland på produktens förpackning före användning.

För den frukt och de grönsaker där ursprung kan variera anges de ursprungsländer som gäller på respektive produktsida.

 

Varför har inte alla varor ingrediensförteckning?

Det finns varor som endast består av en ingrediens, som t.ex. en frukt eller en köttprodukt. Denna typ av produkter saknar livsmedelsbilaga/ingrediensförteckning på grund av att det inte krävs.

 

Produkten innehåller "spår av nötter". Hur vet jag vilken nötsort det är?

Med "nötter" kan alla olika typer av nötter avses. Sedan våren 2016 är leverantörer av livsmedel inte längre tvungna att ange vilken sorts nöt en produkt kan innehålla spår av. Detta innebär att du för att få veta exakt vilken nöt som avses kan behöva höra av dig till leverantören/tillverkaren av produkten.

 

Hur kan en vara benämnas alkoholfri när den innehåller en viss procentsats alkohol?

En dryck klassas som alkoholfri om den har som max 0,7 % alkoholhalt.

 

Vad innebär att en vara har packats i en skyddad atmosfär?

Vissa varor packas i så kallad skyddande atmosfär. Denna typ av hantering av varorna gör att de får längre hållbarhet. Det är ändå viktigt att hantera varorna på samma sätt som du gör med vanliga varor.

Du bör fortsätta att förvara varorna i rätt temperatur och tillaga dem med god livsmedelshygien och rätt innertemperatur, för att undvika bakterier i slutprodukten.

 

Var ser jag min order?

För att se din order behöver du vara inloggad, och den hittats då under Mina ordrar i vänstermenyn. Här kan du också se dina tidigare ordrar. 

Norsk

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2. Partene

Selger er [Mathent.se], [Nordbyshoppingcenter Östra, 45270 Strömstad],

[info@mathent.se], [+460107471099], [556353-3453], og betegnes i det følgende som  selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som  kjøper/kjøperen.

3. Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. Betalingen

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

6. Henting

Levering er skjedd når kjøperen, eller hens representant, har overtatt produktene.

7. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når hen, eller hens representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.

8. Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

 • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
 • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
 • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til hen har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt  tilbake.

9. Forsinkelse og manglende levering - kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

Oppfyllelse

Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om hen venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

Erstatning

Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

10. Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at hen vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

11. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse

Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom hen venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Uavhentede varer

Dersom kjøperen unnlater å hente sine varer vil belöpet bli debitert i sin helhet.

12. Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.

13. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

14. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

18. Hvor kan jeg hente varene?

Du kan hente varene i hos Mathent på Nordby Shoppingcenter

 19. Hva koster det dersom jeg velger å hente selv?

 • Det er gratis å hente varene i butikken dersom du handler for over kr 1000.
 • Handler du for under kr 1000 er prisen kr 49.

15. Hvor henter jeg i butikken?

Butikken er tydelig merket via inngang ved Nordby Supermarket, ved siden av Apotek Svanen

16. Bestilling

Det som står beskrevet i dette avsnittet gjelder for alle kunder i Mathents Nettbutikk.

Bestilling gjøres gjennom nettstedet Mathent.se minimum ved midnatt før varene skal hentes eller leveres. Kunden velger i bestillingsløsningen om det skal plukkes erstatningsvarer ved utsolgtsituasjoner. Etter fullført bestilling blir bestillingsbekreftelse sendt til kundens oppgitte e-postadresse. Bekreftet bestilling kan kanselleres før ordren låses ved midnatt dagen før levering, avhengig av valgt leveringsgebyr, etter dette er ordren bindende. 

Mathent Nettbutikk følger gjeldene lover og regler ved utsalg av aldersbestemte varer. Ved kjøp av aldersbestemte varer skal kunden være over 18 år. Det vil bli utført legitimasjonskontroll ved utlevering av alkohol, tobakk og legemidler. Ved legitimasjonskontroll vil kontrolløren lagre noe informasjon om kunden og dens legitimasjon; som feks kontrollnummer på bankkort og førerkortnummer på førerkort. Dette lagres og slettes i henhold til gjeldende personopplysningslover, og brukes ved en eventuell kontroll utført av Norges kommuner. Hensikten med denne typen etterkontroller, er å påse at Mathent til enhver tid følger gjeldende lover og regler hva gjelder salg og utlevering av alkohol/tobakk på nett. Ved kjøp av legemidler er det er kun tillatt å kjøpe én pakning av samme virkestoff per kunde. Unntaket er når man kjøper 2 pakker med samme virkestoff, men der en er beregnet på bruk til voksne, mens den andre er beregnet til barn.

Mathent er godkjent av Läkemedelvärket til å selge reseptfrie legemidler over nett.

 

17. Priser og betaling

Alle priser i Mathents nettbutikk er oppgitt inkludert merverdiavgift med mindre annet er opplyst. Kunden mottar spesifisert oppstilling over kostnader ved bestillingsbekreftelsen. Den totale kjøpesummen inkluderer alle kostnader forbundet med kjøpet, inkludert pakking, frakt, utlevering, poser m.m. Prisene er de samme som i butikk, ved avvik får kundene den beste prisen. Det vil si at hvis en vare har gått opp i pris fra bestillingstidspunkt til hentetidspunkt vil kundene alltid få laveste pris, dette gjelder også tilbudsvarer.

Dersom kunden oppdaterer en allerede bekreftet ordre, vil prisene bli beregnet på nytt, og oppdateringstidspunktet blir regnes som bestillingstidspunkt. Tilbud som da var gyldige på det opprinnelige tidspunktet for ordrebekreftelse, men som ved oppdateringstidspunkt er utløpt, vil da falle bort.

Kunden betaler ved bruk av bank- eller kredittkort via Mathents nettbutikk. Den totale kjøpesummen blir reservert på kortet ved bestilling med et lite påslag på for å ta høyde for eventuelle avvik knyttet til vektvarer. Betalingskortet blir belastet med korrekt kjøpesum når varene er ferdig plukket, og denne summen er aldri høyere enn reservert beløp. Dersom en kunde legger inn en ordre, for deretter å kansellere denne igjen, vil det likevel bli reservert et beløp på kundens konto. Dette kanselleres av Mathents Nettbutikk med en gang, men kunden kan oppleve at beløpet er reservert på kontoen litt lenger. Hvor lenge en reservasjon varer er avhengig av kortutsteder, men normalt er mellom 1 til 3 virkedager.

Dersom varen er oppgitt med pris pr kilo, eller annet volummål, vil det bli angitt en estimert pris ved ordrebekreftelse. Den faktiske prisen blir først beregnet i det varene blir plukket, og det er denne prisen kunden blir belastet. Avvik i estimert pris og faktisk pris er omtalt i avsnittet over, ref prispåslag.

 

5. Levering og forsinkelse

Ved henting av varer i butikk

Kunden har valgt å hente varer i butikk, kundens bestilling utleveres ved Mathent som avtalt på bestillingstidspunktet, og i det tidsrommet som er angitt på bestillingsbekreftelsen. Alle varer pakkes fysisk i butikk og det er derfor ikke mulig å endre hentested. Kunden vil få en sms når varene er pakket og klare for henting. Denne smsen inneholder informasjon om ordren er komplett eller om det er noen varer som ikke kan bli levert. Detaljer om eventuelle avvik ser kunden på ordrebekreftelsen som kan nås fra link i sms. Risikoen for varene går over til kunden ved utlevering.

Ved forsinkelser vil Mathent varsle kunden så fort Mathent har kunnskap om det. Ved manglende henting vil Mathent prøve å kontakte kunden. Mathent tar ikke ansvar for forringet eller redusert kvalitet og/eller holdbarhet på varer som ikke blir hentet innen det opprinnelig bestilte hentetidspunkt.

Dersom det er bestilt aldersbestemte varer som apoteksvarer skal det utføres legitimasjonskontroll ved utlevering av varer.

20. Uavhentede og returnerte bestillinger

Dersom bestillingen ikke blir hentet blir kunden belastet for varene som er bestilt.

21. Kundens plikter

Alle kunder er ansvarlig for kjøp som gjøres i Mathents Nettbutikk. Varehenting skal skje på avtalt sted til avtalt tid. Det er kundens ansvar å kontrollere mottatte varer.

22. Ekstraordinære forhold

Mathent er kun ansvarlig for tap av varen dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis Mathent kan vise at mangelen skyldes forhold utenfor Mathents kontroll, og som Mathent ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.

Mathent er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra MENYsin side. Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 21. juni 2002 nr. 34.

23. Force majeure

Er Mathent forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet som når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valutarestriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Mathent fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

24. Tvister og lovvalg

Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår der i omtalte og der av følgende rettsforhold hører inn under de ordinære domstoler, med Oslo tingrett som verneting. En forbruker som har inngått avtale med en næringsdrivende om varer eller tjenester til personlig bruk, kan anlegge sak mot Mathent ved sitt alminnelige verneting, som normalt er der forbrukeren har bopel.

25. Forbehold

Mathent forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen. Eventuelle endringer i salgs- og kundebetingelser vil bli kunngjort og gjort gjeldende fra tidspunkt som følger av kunngjøringen. Brukeren er selv ansvarlig for å følge de til enhver tide gjeldende salgs- og kundebetingelser.

Med forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at Mathent ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk eller annen markedsføring. Dersom dette forekommer har kjøper rett til å avstå fra bestillingen.

Informasjon oppgitt om produktene i henhold til Matinformasjonsforordningen EU 1169/2011, slik som næringsinnhold, ingredienser, allergener m.m. er levert av den enkelte produsent. MENY AS er ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i den oppgitte informasjonen. Merk at all allergeninformasjon må brukes med varsomhet og kun forstås som veiledende. Den som tilbereder eller serverer mat til en allergiker må alltid lese varens/pakningens ingrediensliste nøye.

Bilder brukt på sidene våre er illustrative og kan avvike fra varens faktiske utseende.

26. Behandling av personopplysninger

All informasjon om deg som kunde blir behandlet i henhold til lovverket og retningslinjer gitt av Datatilsynet. Kunder kan på forespørsel få innsyn i den informasjon som er registrert om seg etter denne avtale, samt kreve eventuelle feil rettet. Se underkapittelene i dette avsnittet for å få en beskrivelse av hvordan du kan be om innsyn. informasjon, se Trumf kundebetingelser kapittel 8. (https://www.trumf.no/Om-Trumf/Kundebetingelser/)

27. Nyhetsbrev og kommunikasjon

Mathent forbeholder seg retten til å kommunisere med kunden rundt det som gjelder en spesifikk ordre. Eksempler på dette er ordrebekreftelse på epost, og sms med informasjon om levering. I tillegg vil kundens samtykke til dialog gitt til Mathent være styrende for hvilken ytterligere kommunikasjon kunden mottar fra Mathent. Disse samtykkene kan administreres på min side på Mathent.se

28. Copyright

Mathent med logo er et registrert varemerke av Grensemat AB

Alt innhold på disse nettsidene er Grensemat AB eller underleverandør av nevntes eiendom og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. oppskrifter med bilder, omtale av produktene og vekt, bilder/grafikk, design, typografi og layout og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra Grensemat AB.

 

29. Har du opplevd en feil? Her finner du svarene om du har fått feil vare, sen levering, dårlig vare eller ønsker å gi oss en tilbakemelding om din opplevelse.

Jeg har fått en dårlig vare, hvordan reklamerer jeg?

Vi beklager at du fikk dårlig vare! For å reklamere er det beste at du går inn på den ordren reklamasjonen gjelder, og klikker på "Ta kontakt" på høyre siden. I tillegg er chaten vår tilgjengelig i åpningstidene til kundeservice, her får du rask hjelp.

Du kan også ta kontakt via epost her, eller ringe kundeservice på telefon: +46 (0) 107471099

Hva er 100% fornøyd garanti? 

 • Det betyr at dersom du ikke er 100% fornøyd med en vare, så vil du selvfølgelig få pengene tilbake.
 • Pengene du har betalt for dette vil da tilbakeføres til deg.

Refusjon: Hvordan får jeg pengene tilbake for varen jeg ikke er fornøyd med?

Vår kundeservice vil tilbakeføre pengene til deg på samme måte som du betalte, enten det var med kreditt- eller debetkort.

Har du hatt en dårlig opplevelse (levering, pakke etc) eller ønsker å gi oss en tilbakemelding? 

Beklager så mye! Ta kontakt via epost her, eller ring kundeservice på telefon: +46 (0) 107471099, så løser vi dette så godt vi kan.